De organisatie

  • Géén organisatorisch opsplitsing naar afdelingen of leerjaren
  • Wel verdeling tussen operationele activiteiten (hulpouders),
    en oudervertegenwoordiging binnen de medezeggenschapsraad.
  • Ouderverenigings-activiteiten gericht op specifieke doelgroepen
  • DB = Dagelijks Bestuur

In principe zijn alle ouders die een zoon of dochter op het Sophianum hebben automatisch lid van de vereniging. De vereniging kent een bestuur van 15 leden, en tenslotte is er een dagelijks bestuur, bestaande uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester en een algemeen lid.

Meerdere keren per jaar komt het voltallig bestuur bij elkaar. Daarnaast worden een aantal vergaderingen bijgewoond door de directie.

Tijdens deze vergaderingen wordt meestal een thema die op dat moment actueel is aangesneden.

oNZE DOELSTELLING

Een ‘doelstelling’ heeft altijd betrekking op iets dat men wenst te bereiken. Het zal duidelijk zijn dat bij een groep van ongeveer 3400 ouders/verzorgers het moeilijk (onmogelijk) wordt om één doelstelling te formuleren. Vandaar dat het ons onjuist leek te spreken over ‘de doelstelling van de oudervereniging’.
Beter is het om te spreken van ‘uw’ doelstelling. Wat wenst u als ouder/verzorger te bereiken als het gaat om de schoolcarrière van uw zoon of dochter op het Sophianum? Voor de ene ouder is dat vooral een leuke schooltijd voor het kind, voor een andere een maximaal resultaat, voor nog een andere is dit misschien wel de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.

Als oudervereniging realiseren we ons dat alle ouders op hun eigen wijze en naar eigen vermogen willen bijdragen aan de periode tussen brugklas en eindexamen van zoon of dochter.

De doelstelling van de oudervereniging is dan ook het voor ouders mogelijk maken invloed uit te oefenen op en/of bij te dragen aan het schoolgebeuren. Dit proberen wij onder andere door het bieden van informatie (thema-avonden), ouders te bevragen (enquêtes) maar ook door ouders de mogelijkheid te bieden bij schoolactiviteiten een helpende hand te bieden.

ACTIVITEITEN

De oudervereniging verzorgt de coördinatie van de hulpouders:

De oudervereniging wil samen met de schoolleiding en docenten ervoor zorgen dat er allerlei activiteiten voor, tijdens en na het schooljaar uitgevoerd kunnen worden. Denk aan hulp tijdens feesten (kerstmarkt, carnaval en diploma-uitreiking) of activiteiten en evenementen, zoals het cabaret. Daar zijn ouder- ‘handjes’ voor nodig. Voor al deze activiteiten maakt de oudervereniging gebruik van een ouderpool; ouders die bereid zijn incidenteel ingezet te worden bij schoolactiviteiten. Het is voor u als ouder tevens dé gelegenheid om de school, docenten en directieleden ook op een andere manier te leren kennen. U kunt zich hiervoor aanmelden via contact.

de oudervereniging organiseert jaarlijks een Thema-Avond

Elk jaar organiseert de oudervereniging een Thema-avond rondom een actueel thema. Alle ouders zijn samen met de leerlingen van harte welkom om deze avond bij te wonen.

Bij de keuze van het thema wordt gekeken naar actuele thema’s die spelen in de maatschappij en dan met name bij jeugd in de middelbare school leeftijd. Soms wordt een thema aangedragen vanuit het preventieteam.

We werken daarbij samen met professionele presentatoren en deskundigen uit diverse vakgebieden.

De oudervereniging schuift aan bij het preventieteam 

Het preventieteam komt 5 x per jaar voor overleg bij elkaar. Er wordt op een brede manier en vanuit diverse invalshoeken, gekeken naar de zaken die spelen. Maar ook naar de actuele trends, de manier van hierop inspelen en het verbeteren van de aanwezige preventieve activiteiten. In het team zitten naast vertegenwoordigers van de oudervereniging o.a. ook de vertrouwenspersonen, zorgcoördinator, maatschappelijk werk, team jeugd, de schoolagent en andere personen met bijzondere begeleidingstaken. De bedoeling van het preventieteam is om elkaar op de hoogte houden waar men mee bezig is en het signaleren van trends. We geven elkaar feedback over aanpak, manier van werken door in een grotere groep naar een bepaald probleem te kijken. Daarnaast zet het preventieteam beleid uit en organiseert het voorlichtingen, eventueel met hulp van externe deskundigen.